sub1_1.gif

2016 직무연수 : 실험중심의 수학과 SW활용수업 제안

author
이장훈
date
16-07-02 14:28
hit
5,691

 http://www.mathought.com/2016직무연수-실험중심 수학과 SW활용수업 제안.… [1711]

 http://www.mathought.com/bbs/board.php?bo_table=04_5&wr_id=82 [1639]


 2016 직무연수 강의 원고 : 실험중심의 수학과 SW활용수업 제안

 

 

1. 주최 : 경기도교육청, 경기도교육연수원

2. 주관 : 경기도중등수학교육연구회

3. 일시 : 2016.07.29.(금) 13:30~16:20

4. 장소 : 광명고등학교

5. 주제 : 실험중심의 수학과 SW활용 수업 제안 (이장훈)

 

 


 


원고_001.png

 

 


원고_002.png


원고_003.png


원고_004.png


원고_005.png


원고_006.png


원고_007.png


원고_008.png


원고_009.png


원고_010.png


원고_011.png


원고_012.png


원고_013.png


원고_014.png


원고_015.png


원고_016.png


원고_017.png


원고_018.png


원고_019.png


원고_020.png원고_021.png


원고_022.png


원고_023.png


원고_024.png


원고_025.png

원고_026.png
 
 
  Copyright (C) MATHOUGHT.COM Since 2000 ( Jang-Hoon LEE. Paju Girls' High School. admin@mathought.com TEL : 031-770-5932 )